Warisan Muhammad Untuk Keluarganya dan Perasaan Fatimah Terhadap Abu Bakar

(MUSLIM – 3304) :

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ telah mengabarkan kepada kami Hujain telah menceritakan kepada kami Laits dari ‘Uqil dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Zubair dari ‘Aisyah, bahwa dia telah mengabarkan kepadanya bahwa

Fatimah binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar, dia meminta supaya diberi bagian dari harta peninggalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di Kota Madinah dan Fadak dan seperlima hasil rampasan perang Khaibar yang masih tersisa.

Maka Abu Bakar menjawab, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Sesungguhnya harta peninggalan kami tidak dapat diwarisi, yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah, dan keluarga Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam hanya boleh menikmati sedekah itu.” Demi Allah, aku tidak berani merubah sedikitpun sedekah yang telah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tetapkan, aku akan tetap membiarkan seperti pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan aku akan tetap melaksanakan apa yang telah dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”

Ternyata Abu Bakar tetap menolak permintaan Fatimah, oleh karena itu Fatimah sangat gusar dan marah atas tindakan Abu Bakar mengenai hal itu.”

Urwah melanjutkan, “Sampai-sampai Fatimah enggan menyapanya -tidak mengajaknya berbicara- hingga ajal menjemputnya, tepatnya enam bulan setelah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Ketika Fatimah meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan oleh suaminya sendiri, Ali bin Abu Thalib, pada malam hari tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Abu Bakar. Setelah itu Ali pulalah yang menshalatkan jenazah Fatimah. Ketika Fatimah masih hidup, banyak orang menaruh hormat kepada Ali, tetapi hal itu mulai berubah ketika Fatimah telah meninggal dunia. Lalu dia mulai berfikir untuk segera berdamai dengan Abu Bakar sekaligus membai’atnya, karena beberapa bulan dia tidak sempat menemuinya untuk membai’atnya. Setelah itu, Ali menulis surat kepada Abu Bakar yang isinya, “Aku mengrapkan kamu datang menemuiku, namun jangan sampai ada seorang pun yang ikut menemuimu.” -sepertinya Ali tidak suka jika Abu Bakar ditemani Umar bin Khattab-

Umar lalu berkata kepada Abu Bakar, “Demi Allah, janganlah kamu menemuinya seorang diri.” Abu Bakar menjawab, “Aku yakin, Ali tidak akan berbuat macam-macam kepadaku, demi Allah, aku akan tetap menemuinya.” Dengan penuh keyainan, akhirnya Abu Bakar pergi menemui Ali,

ketika bertemu, Ali bin Abu Thalib langsung bersaksi kepadanya (maksudnya membai’atnya) seraya berkata, “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah mengetahui segala keutamaan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepadamu, dan aku tidak merasa iri dan dengki pada anugerah yang Allah limpahkan kepadamu. Akan tetapi menurutku, kamu telah berbuat sewenang-wenang terhadapku, sebagai keluarga terdekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, semestinya aku mempunyai hak untuk memperoleh harta peninggalan beliau.”

Ucapan-ucapan Ali begitu derasnya kepada Abu Bakar hingga tak terasa Abu Bakar meneteskan air matanya. Dengan perasaan haru, Abu Bakar menjelaskan kepadanya, katanya, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sebenarnya keluarga dan kerabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jauh lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Mengenai harta peninggalan yang tengah kita perselisihkan ini, sebenarnya aku selalu berusaha bersikap adil dan bijaksana serta berpijak kepada kebenaran. Dan aku tidak akan meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahkan aku akan tetap mempertahankannya.”

Maka Ali berkata kepada Abu Bakar, “Walau bagaimanapun aku akan tetap membai’atmu nanti sore.” Seusai melaksanakan shalat dhuhur, Abu Bakar langsung naik ke atas mimbar, setelah membaca syahadat, ia pun mencoba menjelaskan kepada kaum Muslimin yang hadir pada saat itu, masalah keterlambatan Ali untuk berbai’at beserta alasannya, kemudian dia membaca istighfar.

Setelah itu, tibalah giliran Ali bersaksi dan menghormati sikap Abu Bakar, Ali menyatakan bahwa dia tidak merasa iri dan dengki sama sekali terhadap keutamaan dan kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada Abu Bakar, akan tetapi -lanjut Ali-, “Kami keluarga terdekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihat bahwa beliau berlaku tidak adil terhadap keluarga kami, terutama dalam hal harta rampasan perang peninggalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, jadi sudah menjadi hak kami untuk menuntut hak tersebut.”

Mayoritas kamu Muslimin yang hadir saat itu merasa gembira mendengar pernyataan Ali, mereka berkata, “Benar yang kamu ucapkan.” Akhirnya Ali menjadi lebih dekat dengan kaum Muslimin setelah dia berani mengungkapkan perkara itu.”

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ serta Abd bin Humaid, Ibnu Rafi’ mengatakan; telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah bahwa Fatimah dan Abbas pernah mendatangi Abu Bakar untuk meminta bagian dari harta peninggalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, saat itu keduanya meminta kembali tanah Fadak dan bagian harta warisan dari peninggalan Khaibar. Maka Abu Bakar berkata kepada keduanya, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam …kemudian dia melanjutkan hadits tersebut sebagaimana makna hadits ‘Uqail dari Az Zuhri, namun dia menyebutkan, “Kemudian Ali berdiri dan menghormati hak-hak Abu Bakar, dia juga menyebutkan keutamaan dan kelebihannya, setelah itu dia menemui Abu Bakar dan membai’atnya, saat itu orang-orang menerima Ali dengan perasaan gembira, mereka berkata, “Kamu banar dan telah melakukan suatu kebaikan.” Saat itu orang-orang menjadi lebih dekat dengan Ali setelah dia berani mengungkapkan perkara itu.”