Pada Hari Arafah Allah Banyak Membebaskan Hamba dari Api Neraka

Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka daripada hari ‘Arafah

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa’id Al Aili dan Ahmad bin Isa keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Makhramah bin Bukair dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Yunus bin Yusuf berkata, dari Ibnul Musayyab ia berkata, Aisyah berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka daripada hari ‘Arafah, sebab pada hari itu Dia turun kemudian membangga-batidakan mereka di depan para malaikat seraya berfirman: ‘Apa yang mereka inginkan? ‘”

(HR. Muslim: 2402) –

Keterangan:

  • Derajat hadits : shahih
  • No. 1348 dalam Syarah Shahih Muslim.